Ahli Parlimen Machang | Ketua ARMADA Nasional

From the Office of Wan Ahmad Fayhsal

Perbahasan Titah Diraja Pembukaan Parlimen ke-15


Wednesday, Mar 08

Bismillahi Rahmani Rahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. 

Bagi ucapan sulung saya sebagai Ahli Parlimen Machang pada hari ini saya ingin menjunjung kasih di atas Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sewaktu Istiadat Pembukaan Parlimen Penggal Kedua Parlimen Kelima Belas ini. 

Saya ingin juga merakamkan jutaan terima kasih ke semua pengundi Machang kerana memilih saya selaku Wakil Rakyat mereka tempoh hari. 

Tuan Yang di-Pertua, semalam kita dengar banyak perbahasan yang berbunyi kualiti daripada Pengerusi Backbencher pada Ketua Pembangkang dan yang lain-lain melibatkan hala tuju negara kita yang tercinta ini. 

Antara isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Titiwangsa adalah berkenaan dengan kelembapan pertumbuhan negara. 

Saya suka ingin meneruskan penghujahan beliau dengan merujuk satu laporan yang dikeluarkan oleh PricewaterhouseCoopers yang bertajuk “The World in 2050” yang diterbitkan pada tahun 2015, yang mana laporan tersebut merujuk kepada unjuran pertumbuhan ekonomi 32 buah negara dunia yang merangkumi 84 peratus KDNK global. Sedikit gambaran untuk saya kongsikan di Dewan yang mulia ini, siapa di tangga 10 tertinggi 2050 iaitu: 

(i) China; 
(ii) India; 
(iii) Amerika Syarikat; 
(iv) Indonesia;  
(v) Brazil; 
(vi) Mexico; 
(vii) Jepun; 
(viii) Rusia; 
(ix) Nigeria; dan 
(x) Jerman. 

Jelas 30 tahun akan datang akan berlaku perubahan paksi kuasa ekonomi dunia ke timur dan Malaysia bakal menduduki tangga ke-24. Kita juga bakal dipintas oleh jiran-jiran tetangga kita. Antaranya di tangga ke-23, Bangladesh; tangga ke-22, Vietnam; tangga ke-21, Thailand; dan tangga ke-20, Filipina. 

Melihat perkembangan yang merisaukan ini, kerajaan perlu memikirkan jalan keluar, strategi yang lebih menyeluruh agar pertumbuhan ekonomi negara kita terus berdaya saing dan maju. Kita perlu seperti jalan pintas, moonshot atau leapfrogging strategy untuk menjadikan Malaysia lebih berdaya saing dan makmur. 

Izinkan saya membangkitkan tiga cadangan ataupun strategi yang boleh dipertimbangkan oleh kerajaan pada hari ini. Pertama, Malaysia ialah sebuah negara perdagangan. Di peringkat antarabangsa, Malaysia perlu strategi yang jelas kembara luar (“going out” strategy) untuk syarikat-syarikat GLC kita mahupun swasta. Seperti African strategy ataupun kita menumpang mana-mana strategi yang sudah dibuat oleh rakan-rakan dagang kita seperti Belt and Road Initiative agar perkongsian kekayaan ini dapat dirasai oleh Malaysia juga. 

Saya teringat pada tahun 1990-an ketika mana Yang Amat Berhormat Tambun menjadi Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan bersama dengan mantan Perdana Menteri ketika itu, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Kita mempunyai satu strategi pelaburan luar yang agak ampuh. Kita membawa PETRONAS ke Sudan dan bekerjasama dengan mana-mana kuasa veto yang ada untuk melabur di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. Berisiko tinggi tetapi pulangan pun tinggi juga. Jadi, bilamana kita ada perancangan yang jelas, sudah tentulah laba daripada pelaburan ini dirasai oleh rakyat Malaysia. 

Seperti mana yang dibuat oleh rakan tetangga kita Indonesia, Presiden Jokowi pada tahun 2014 mengumumkan bagaimana Indonesia mampu dan mahu menyahut strategi serantau ekonominya melalui Poros Maritim Dunia yang mana Indonesia ingin maju bersama dengan China dan strategi Belt and Road yang ada agar perdagangan yang berlaku di rantau ini juga dinikmati oleh warga Indonesia. Jadi, Malaysia juga perlu memikirkan bagaimana kita boleh meningkatkan daya saing GLC kita dan syarikat-syarikat swasta kita untuk melabur ke luar dan membawa pulangan tersebut ke dalam negara. 

Kedua, Malaysia dan kerajaan pada hari ini perlu terus mengamalkan dan juga melaksanakan Rancangan Malaysia Ke-12 sehingga habis tempohnya. Hal ini demikian kerana Rancangan Malaysia Ke-12 yang sudah dimaktubkan dan dibentangkan di dalam Parlimen ini membawa aspirasi yang cukup penting untuk semua rakyat Malaysia yang ada. Ia benar-benar menitikberatkan pembangunan yang mapan dan juga pengagihan yang adil. 

Antara perkara yang dititikberatkan oleh Rancangan Malaysia Ke-12 yang mana falsafahnya adalah berdasarkan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang kita tahu telah dibatalkan oleh kerajaan pada hari ini dari segi penggunaan dalam surat-menyurat tetapi saya harap perkara ini tidak dibatalkan dari segi semangat dan isinya. 

Penekanan khas diberikan kepada enam buah negeri kurang membangun di bawah Rancangan Malaysia Ke-12 iaitu Kedah, Kelantan, Perlis, Sabah, Sarawak dan Terengganu. RMKe-12 menegaskan 50 peratus jumlah perbelanjaan pembangunan asas perlu diberikan kepada enam buah negeri ini. Alhamdulillah, Sabah dan Sarawak menikmati banyak perkara yang Kerajaan Persekutuan telah lakukan sepanjang tiga tahun kebelakangan ini. Akan tetapi kami harap, selaku Ahli Parlimen dari Kelantan, jangan menganaktirikan negeri Kelantan walaupun kami ditadbir oleh pembangkang. Ini kerana banyak projek strategik yang bersifat infra, yang menjadi pemangkin ekonomi negara dan negeri telah diluluskan dalam RMKe-12. 

Antaranya:  
(i) Lebuh Raya Kota Bharu ke Kuala Krai; 
(ii) pembinaan infra kawasan industri bersepadu berasaskan IBS di 
Sungai Bagan Labok, Machang; dan 
(iii) projek-projek lain yang mampu menjana pertumbuhan ekonomi negeri dan negara. 

Saya juga ingin membuat sedikit penilaian kepada cadangan Yang Berhormat Subang semalam yang mana beliau mencadangkan untuk membantu mengurangkan hutang negara, kita perlu apungkan PETRONAS. Ini saya tidak setuju kerana cadangan seperti ini telah kita sering dengar sejak tahun 2008 lagi ketika mana kita apungkan Sime Darby ketika ini. Cadangan ini bukan langkah yang baik untuk mengurangkan hutang negara. 

Jangan samakan PETRONAS dengan Saudi Aramco. Yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Subang semalam, 20 peratus itu hendak dilepaskan pegangan kepada siapa? Malah PETRONAS adalah satu syarikat yang 100 peratus milik kerajaan yang bernaung di bawah Petroleum Development Act 1974. Saya akan bagi cadangan tentang bagaimana mungkin kita boleh perkasakan PETRONAS dalam perbahasan belanjawan nanti, insya-Allah. 

Ketiga, cadangan untuk kita memajukan negara tidak lain tidak bukan ialah pemberdayaan sumber manusia (human capital). Ini saya fikir satu perkara yang amat penting. Kelapa sawit, petroleum; ya komoditi membantu tetapi dari segi sumber manusia adalah lebih penting kita labur dan jadikan tunjang kepada pembangunan negara. 

Semalam, kita dikejutkan oleh jawapan daripada Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi, statistik yang agak mengejutkan. Peminjam PTPTN B40 berjumlah 1.84 juta orang. Ini bermakna anak muda kita yang baru hendak masuk kelas menengah hendak membayar cukai, tidak mampu sebenarnya membayar cukai. Lebih malang, generasi ini kalau kita ingat mereka ini terbahagi kepada dua kumpulan secara ringkasnya. 

Pertama, kumpulan yang saya istilahkan sebagai Pandemials; ini World Economic Forum keluarkan, iaitu golongan Millennials, anak muda yang lahir pada tahun 2000 yang terkesan teruk kerana COVID-19, tidak boleh pergi sekolah, tercicir dan sebagainya. Jadi golongan ini kalau kita lepaskan mereka ke pasaran terbuka, tidak adil bagi saya. Macam main golflah; tiada handicap, macam mana hendak menang dan maju? Perlu ada satu dasar khusus untuk golongan Pandemials ini. 

Kedua, golongan belia resah ataupun seperti kata Profesor Guy Standing daripada SOAS. Precariats; mereka ini golongan yang sebenarnya mempunyai ijazah atau sijil tetapi tidak mampu membangunkan diri kerana tiada identiti pekerjaan tetap. Mereka bukan tidak ada ilmu, ada tetapi mereka terpaksa ditekan dengan situasi dan sistem yang ada. 

Jadi, dua golongan ini kalau kita tidak berjaya membantu mereka dalam pelbagai bentuk dan cara, maka kita akan gagal melahirkan generasi kelas menengah yang baharu; M40 yang mampu membayar cukai kepada negara, yang mampu menanggung pelbagai perbelanjaan yang negara perlukan. 

Akan tetapi malangnya Ahli-ahli Yang Berhormat di Dewan yang mulia, fakta yang lebih menjerut yang saya ingin kongsi ialah daripada Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) yang mana dalam Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia Kelima, golongan yang saya sebutkan tadi iaitu 1.84 juta orang belia PTPTN ini, mereka ini juga tergolong sebagai generasi sandwich (sandwich generation) kerana 70 peratus warga emas tinggal dengan anak atau keluarga terdekat. Golongan inilah yang jaga emak dan bapa. 

Lapan daripada 10 warga emas dapat bantuan kewangan daripada anak-anak yang saya sebutkan tadi. Sebanyak 48 peratus anak-anak ini membantu membiaya ibu bapa mereka membayar bil dan sebanyak 67 peratus daripada mereka juga bantu ibu bapa mereka beli makanan dan barangan asas di rumah. 

Jadi Yang Berhormat, saya bukan hendak mempolitikkan PTPTN kepada Yang Berhormat Pandan. Dia tidak ada dalam ini pada hari ini, tetapi saya ingin bertanya kepada beliau, what is your strategy to help this group of people, dengan izin? Oleh sebab sepanjang karier politik beliau, memang dikenali sebagai aktivis membantu PTPTN. Jadi, itu yang kami cuba tanya, bukan kita menuduh, fitnah dan sebagainya. Jadi, saya yakin Yang Berhormat Pandan akan mampu menawarkan cadangan yang baik dan kita bersedia membantu beliau sebagai pembangkang, insya-Allah. 

Terakhir sebelum saya mengakhiri ataupun menggulung perbahasan saya, ingin juga saya menyokong penuh usaha kerajaan untuk memartabatkan TVET. TVET ini dilihat sebagai second class institution dalam pendidikan kita. Tidak sama seperti di Jerman, Fachhochschule yang ada, yang mana siapa yang belajar di Fachhochschule walaupun dia aliran vokasional, tetapi martabat dan darjatnya adalah sama dengan pendidikan universiti yang lain. 

Ini kerana di Jerman mereka ada ekosistem SME yang kuat. Mereka ada BMW, Audi, BASF dan sebagainya yang mana peluang pekerjaan anak muda yang terlibat dalam sektor fachhochschule atau TVET ini, guaranteed jobs. Akan tetapi di Malaysia, saya yakin ini masih lagi terkebelakang dan perlu diperkuatkan bukan sahaja sistem TVET itu, tetapi SME kita. Malanglah kalau banyak sangat GLC sama ada di federal dan negeri bersaing rapat dengan swasta, crowding the market. 

Macam mana SME kita ingin membangun? Jadi, saya menyeru kepada kerajaan untuk mengadakan dasar yang lebih khusus tentang ini. 
Terakhir Ahli-ahli Yang Berhormat sekalian, saya ingin menyentuh sedikit tentang falsafah madani yang digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Tambun. 

Istilah yang digunakan adalah mengampunkan hutang PTPTN secara bersasar yang saya harap insyaAllah kalau ada peluang, dapat dilunaskan oleh kerajaan dengan baik. 

Ringkasnya Tuan Yang di-Pertua, sebelum saya gulung dan yang terakhir, saya menyeru kita menyokong gagasan madani ini dengan memahami madani sepertimana yang sepatutnya difahami. Madani ini adalah satu falsafah yang benar-benar luhur dalam Islam. Ia berasal bukan dari madana sahaja, tetapi dari akar kata deen, agama. 

Jadi, saya berterima kasihlah kepada DAP kerana menyokong dasar yang benarbenar berasaskan Islam dalam kerajaan kita pada hari ini. Insya-Allah yang mana baik kita sokong, kita tidak akan menafikan sama sekali. Cuma saya ingin menegur pegawai-pegawai Yang Amat Berhormat Tambun, kalau hendak terjemah konsep madani ini secara molek, jangan gunakan buku skrip itu yang mana buku bahasa Inggeris yang asal sebab memang cukup lari dengan terjemahan bahasa Melayu. It is a good concept, but wrong kind of translation, adaptation. 

Jadi, saya mohon pembetulan ini dibuat di peringkat Jabatan Perdana Menteri agar falsafah madani ini dapat dihayati oleh semua rakyat Malaysia dengan baik, dengan betul. Jadi, dengan itu saya menjunjung kasih titah ini dan menyokong usul yang telah dibentangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. 

– Diucapkan dalam Dewan Rakyat oleh YB Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kamal, Ahli Parlimen Machang, 15 Februari 2023 –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2023 © Wan Fayhsal

Pusat Khidmat Ahli Parlimen Machang
Machang, Kelantan Darul Naim